период на промоцията 03.01.2018 - 31.01.2018 г.

Правила

Правила за участие в играта на belVita


"Наслади се на зимното утро с belVita"


Официални правила за промоцията:


 1. Организатор на промоцията е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу "Официални Правила"). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.belvita.bg. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.belvita.bg.
 2. Период на промоцията /играта/: 03.01.2018 - 31.01.2018 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
 3. В Промоцията участват всички видове продукти под марката "belVita", независимо от вида и грамажа.
 4. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.belvita.bg за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефони: 0888423069  (според тарифния план).

Право на участие:


 1. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 16 години, с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД,  Лео Експрес ЕООД , както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
 2. За да получат награда от промоцията, печелившите са длъжни да пазят и предадат на куриера, който доставя наградите,  касовата бележка (фискалния бон) / касовите бележки (фискални бонове) от закупените продукт (и), които доказва, че е била направена покупка на продукти belVita за минимум 4 лв.
 3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
 4. Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.

Награди:


 1. За периода на играта са предвидени общо 4004 награди:
 2. 4000 бр. дневни награди: belVita минишейни
 3. 4 бр. седмични награди: ваучер за почивка на стойност 800 лв всеки

Механизъм на промоцията /играта/:


 1. Купи бисквити belVita за минимум 4 лв. Необходимо условие е, закупуването на бисквити belVita на обща стойност не по-малко от 4 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.
 2. Снимай касовата бележка и я регистрирай на интернет страницата www.belvita.bg. Регистрацията се извършва чрез "качване" (upload) на снимката, както и попълване на следните лични данни: име и фамилия, мобилен номер, и-мейл. Задължителни условия са участникът да потвърди, че пази касовата бележка / касовите бележки, както и че е прочел и е съгласен с настоящите Официални Правила.
 3. При регистриране на касова бележка на стойност минимум 4 лв., участникът участва в тегленето на дневните награди.
 4. С всеки две регистрирани и неспечелили дневна награда бележки, участникът участва в тегленето на седмичната награда. Всички печеливши касови бележки не участват в следващите тегления.

Например: ако участник е регистрирал 2 касови бележки и с 1 от тях е спечелил мини шейна, то той не участва в седмичното теглене за ваучер за почивка. За да се включи в седмичното теглене, участникът трябва да регистрира още поне 1 касова бележка, с която да не е спечелил минишейна.


С регистирането на всяка следваща касова бележка участникът увеличава шанса си за участие в дневните тегления – напр.  ако потребител регистрира в рамките на един ден 2 касови бележки, то той влиза с двоен шанс в тегленето за дневна награда, както и веднъж в седмичното теглене за голяма награда, в случай, че не спечели дневна награда.


 1. Регистираните в съотвения ден бележки участват само и единствено в дневното теглене за дневните награди за съответния ден. Регистираните (и неспечелили дневни награди) в съответната седмица бележки участват само и единствено в седмичното теглене за награди за съответната седмица.
 2. Тегленето на дневните награди се извършва до 48 часа след всеки изминал ден от активността и се публикуват на сайта до 24 часа след тегленето.
 3. Седмичните тегления се провеждат до 48 часа след всеки изминал седмичен период от активността. Седмичните периоди от активността са както следва:
  • От 00:00 часа на 03.01 – до 23:59 часа на 09.01 включително
  • От 00:00 часа на 10.01 – до 23:59 часа на 16.01 включително
  • От 00:00 часа на 17.01 – до 23:59 часа на 23.01 включително
  • От 00:00 часа на 24.01 – до 23:59 часа на 31.01 включително
 4. При изтегляне на печелившите, снимките на печелившите касови бележки ще бъдат внимателно преглеждани. Печалбата ще бъде обявена за невалидна, и ще бъде изтеглен нов печеливш, в следните случаи: снимката на бележката е нечетима / неясна и/или липсва покупка на бисквити belVita за минимум 4 лв, и/или липсва допълнително написано от продавача име на закупения продукт, с подпис и печат на търговца, поставени в момента на покупката.
 5. Мобилните номера на печелившите ще бъдат публикувани на интернет адрес: www.belvita.bg, като последните три цифри от всеки номер ще бъдат скрити с ХХХ.
 6. Наградите се разпределят правопропорционално на дните / седмичните периоди от периода на промоцията. Разпределението става чрез специално разработен за нуждите на промоцията софтуер за разпределние на награди на случаен принцип, всеки ден, на база регистрации в промоцията.
 7. Всеки печеливш (както на дневна, така и на седмична награда) ще получи уведомителен смс за спечелена награда с допълнителна информация. Всеки печеливш трябва да потвърди своята награда в рамките на 5 дни, като се обади на посочения в уведомителния СМС телефонен номер и остави своите данни за доставка. Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.
 8. Организаторът се ангажра заедно с всяка награда на стойност над 30 лв. Да осигури на участник, който е спечелил, документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват документа, удостоверяващ стойността й при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 9. Участниците, спечелили ваучер за почивка на стойност 800 лв, могат да използват наградата спрямо следните основни правила:
  • Печелившият участник трябва да направи резервация за избрана от него услуга от портфолиото на АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД до датата на валидност на Ваучера. Резервацията може да бъде за период след тази дата.
  • Необходима е предварителна резервация, която следва да бъде направена най-малко 10 дни преди избраната от клиента дата за настаняване. Резервацията трябва да бъде направена на следните координати:
   • BCD Travel, Тел: 02/981 63 15, Е-мейл: mice@bcdtravel.bg
   • На място в някои от офисите на фирмата на следните адреси:

гр. София 1592, бул. "Христофор Колумб" 80, ет.8


гр. София 1000, бул. "Ал. Стамболийски" 38


гр. Пловдив 4000, ул. "Капитан Райчо" 56


гр. Пловдив 4000, ул. "Отец Паисий" 24


 • Наличните свободни места в хотела са предмет на изрично потвърждение от страна на АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД. Туроператорът си запазва правото да промени избраните от клиента дати и да предложи друг алтернативен период при липса на свободни места, в избраната от клиента хотелска база или програма, като той ще бъде уведомен за това в момента на резервацията.
 • В случай на кражба или загуба, ваучерът не може да се преиздава.
 • Ваучер с нарушена цялост е невалиден.
 • Преотстъпването на ваучера не е позволено.
 • Ваучерът не може да се връща, както и да се търси неговата парична стойност.
 • Ваучерът може да бъде използван еднократно за една резервация на стойност отговаряща на стойността на ваучера или за повече от една резервация.
 • В случай, че стойността на потвърдените от клиента услуги е по–висока от стойността на ваучера, клиентът трябва да доплати разликата или да избере друга услуга.
 • В случай, че стойността на потвърдените от клиента услуги е по–малка от стойността на ваучера, разликата може да бъде използвана за друга допълнителна услуга като допълнение или за друга независима услуга от портфолиото на Астрал Холидейз Интернешънъл АД, като резервацията за независимата услуга трябва да бъде направена в периода на валидност на ваучера.
 • Преносителят се задължава да ползва Ваучера в посочения период на валидност (от момента на получаване до 30.06.2018 г.)
 • За неуредените въпроси относно използване на ваучера ще се прилагат и Общите условия на АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД: http://www.astralholidays.bg/pravila_travel.html и Общите правила и условия за ползване на подаръчен ваучер на АСТРАЛ Холидейз Интернешънъл АД: http://www.astralholidays.bg/vaucher_gift.html
 1. С една уеб регистрация може да бъде регистрирана само една касова бележка. За регистрирането на една касова бележка може да бъде направена само една уеб-регистрация.
 2. Единният идентификатор на всеки участник е мобилният му телефонен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ  и кореспондиращ мобилен телефонен номер и да го потвърди. За целта на предоставения телефонен номер участникът ще получи SMS с код за сигурност, който е необходимо да въведе в специално поле, за да завърши успешно регистрацията си. Всяка следваща регистрация на касова бележка от същия мобилен телефон ще бъде отчетена без въвеждането на код за сигурност, тъй като вече телефонният номер ще е валидиран като реален и действащ.
 3. Печелившите участници получават наградите си САМО след представяне на печелившата касови бележки (фискални бонове) за закупените продукти belVita пред куриера (стойността и номера, от която предварително са регистрирали, за да участват). Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец, в момента на покупката.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА ПРЕДПАЗИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!


 1. Регистрации на интернет страницата www.belvita.bg ще се приемат в периода между 03.01.2018 г. - 31.01.2018 г.
 2. Всеки участник може да регистрира максимум 20 касови бележки за периода на промоцията.
 3. Всеки участник може да регистрира максимум 5 касови бележки на денонощие.
 4. За целия период на промоцията, един участник може да спечели максимум 2 belVita минишейни и максимум 1 ваучер за почивка на стойност 800 лв.
 5. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. ПРОВЕРКА ЗА ЗЛОУПОТРЕБА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕД СВЪРЗРВАНЕТО СЪС СПЕЧЕЛИЛИТЕ, КАКТО И ПРИ ДОСТАВКА. РЕШЕНИЕТО ЗА ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ Е ИЗЦЯЛО НА ОРГАНИЗАТОРА, КАТО ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ ДЪЛЖИ ОБЯСНЕНИЕ ЗА НАЧИНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПИТ ЗА НАРУШАВАНЕ ИЛИ РЕАЛНО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА НА АКТИВНОСТТА.  ОРГАНИЗАТОРЪТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО И ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОТЪРСИ СЪДЕЙСТВИЕ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ Й ПОДЕЛЕНИЯ В СЛУЧАЙ НА УСТАНОВЕНИ ЗЛОУПОТРЕБИ ИЛИ СЪМНЕНИЯ ЗА ТАКИВА, СВЪРЗАНИ С НЕРЕАЛНИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ.

Раздаване на наградите:


 1. Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок до 45 работни дни след потвърждение на адрес за доставка. В деня на доставка печелившият ще получи SMS за посещение или телефонно обаждане от куриера, който ще достави нагарадата. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок, няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.
 2. Наградите се получават само срещу представяне на валиден документ за самоличност и предоставена печеливша касова бележка (фискален бон).  В случай, че печелившият участник е на възраст до 18 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия. Ваучерът за почивка на стойност 800 лв се предоставя САМО лично на печелившия, след представяне на валиден документ за самоличност.
 3. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупени артикули на ЕДНА касова бележка. Като изключение сме готови да приемем касова бележка с допълнително написано от продавача име на закупения продукт; в този случай обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец, в момента на покупката.
 4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
 5. С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ ОТ НЕДОБРОСЪВЕСТНИ ЛИЦА, ОРГАНИЗАТОРЪТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ОТКАЖЕ ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ АКО ПРЕДОСТАВЕНАТА ОНЛАЙН СНИМКА НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НЕ СЪВПАДА НАПЪЛНО С ОРИГИНАЛА НА ПРЕДАДЕНАТА НА КУРИЕРА БЕЛЕЖКА!
 6. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА ПРЕДПАЗИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ!

Обработване на лични данни:


 1. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
 2.   Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и  администрирани) от "Монделийз България" ЕООД и/или друго  дружество, част от групата компании Mondelēz International,  както и техните подизпълнители, само за цели свързани с тази игра, както и разпространение на награди.

Отговорност:


 1. Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела за собственост върху печеливши касови бележки. Всички регистрации на касови бележки подлежат на проверка от Организатора като последният не дължи никакви обяснения при дисквалификация на злоупотребили участници.
 2.   Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, разкрити злоупотреби, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
 3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и "бъгове" в информационните системи, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната игра и/или доставката на награди.
 4.  Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 5.  Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени от участниците кодове за верификация поради предоставен невалиден, недействащ, нереален и некореспондиращ телефонен номер, или ако последният е извън покритие на мобилния оператор, или каквато и да е друга причина.
 6.   Организаторът на промоцията не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно действие на интернет сайта, поради срив и "бъгове"  в системите и/или проблеми, свързани с интернет връзката на потребителите.
 7. Компанията "Facebook" е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата промоция/игра/.  Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
 8. "Монделийз България" EOOД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на 03.01.2018г. и/или да я прекрати на 31.01.2018г.